Primärvård

Wästerläkarna

quote

Webdoc har spelat en viktig roll i vår möjlighet att växa vidare som företag och kunna skala upp vår verksamhet. Alla funktioner fanns inte på plats från start men vi litade på avtalet och det lönade sig, funktionerna kom vart eftersom”. 

–  Fredrik Dahlbom, IT-ansvarig, Wästerläkarna 

Bakgrund

Wästerläkarna erbjuder primärvård och rehab inom vårdval VGR. Verksamheten, som omfattar två vårdcentraler samt rehabmottagning, växer stadigt och behöver därför ett journalsystem som kan skalas upp och förändras i takt med verksamheten.

Till Wästerläkarna, liksom andra aktörer inom primärvårdssegmentet, kommer de allra flesta patienterna i ett första skede, för att få hjälp med en stor bredd av sjukdomar och upplevda symptom. Webdoc har all funktionalitet för vårdgivare inom primärvården och av de drygt 480 000 listade patienter som idag hanteras idag av vårdgivare som arbetar med Webdoc tillhör många detta segment. 

Utmaning

Primärvårdens verksamheter möter patienter med olika typer av vårdbehov. Arbetet kräver ett mångfacetterat journalsystem som ger en helhetsbild av patientens medicinska historia och även gör det möjligt att dela och följa upp den medicinska informationen med andra vårdgivare.  

Systemets funktionalitet ska också utgöra ett stöd och automatiskt bidra till en minskad administration för vårdgivaren, till exempel vad gäller sammanställning av resultat, ekonomi, statistik, påminnelser eller varningar.  

Samtidigt som journalsystemet ska klara av en bred och komplex behovsbild ska användningen av systemet aldrig upplevas som krånglig, osäker eller svåröverblickad. Journalsystemet är verksamhetens kärna och viktigaste arbetsverktyg. Ibland uppstår en oro inför byte av lösning, och det är centralt att utbildning, stöd och leveransprocess anpassas efter kundbehoven. Liksom andra typer av systemstöd är valet av journalsystem fritt och upp till vårdgivaren att bestämma, utifrån upplevda behov och önskemål. Detta gäller över hela landet. 

Lösning

Webdoc bygger på en skalbar modell och utöver den inbyggda funktionaliteten utökas systemet enkelt med nationella tjänster, integrationer och funktioner, och erbjuder även stöd för rapportering till samtliga regioner. Primärvårdssegmentet har till exempel stor nytta av e-remisser som kopplar samman verksamheten med anslutna röntgenmottagningar och lab, och där svaren sedan visas direkt i journalen. Utöver detta är flera leverantörer av patientmötande system/triagesystem samt hemmonitorering integrerade till Webdoc och för vårdcentraler som stödjer den digitala patientresan finns Evimerias egen plattform Vårdrummet som tilläggstjänst. 

Webdoc är också utformat för att vara säkert, användarvänligt och tillgängligt. Systemet har ett smidigt arbetsflöde och det går snabbt att att få en överblick över journalvyn, och annan patientrelaterad information.  

För bästa möjliga uppstart sätts en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras av egen kundansvarigkontakt. 

 

Läs vidare

Paramedicin

1825 Terapicenter

För en terapiverksamhet kan det vara en utmaning att hitta ett journalsystem som går att skala ned tillräckligt för att matcha behovsbilden utan att en massa funktioner som aldrig kommer att användas.

Läs mer »
Företagshälsa

Hermelinen

Företagshälsor arbetar i samverkan med företag och organisationer, för att förbättra de anställdas mående och hälsa genom förebyggande insatser, men omfattar även krishantering och rehabilitering.

Läs mer »
Specialistvård

Carlanderska

Med över 20 olika specialistavdelningar och 10 olika yrkesroller under samma tak så har Carlanderska skapat en verksamhetsmodell med hög servicenivå som kräver ett flexibelt journalsystem.

Läs mer »